Құпиялылық саясаты

Осы құпиялылық және жеке деректерді өңдеу саясаты (бұдан әрі – Саясат) «F2b.kz» ЖШС веб-сайтының (БСН 180640001758, Қазақстан Республикасының Әділет басқармасында 02.06.2018 жылы тіркелген) жеке және басқа да деректерін өңдеу мен пайдалануды реттейді. Алматы қаласы Әділет департаментінің Медеу ауданы) (бұдан әрі – Серіктестік). f2b.kz сервисін пайдаланушылардың жеке деректерін Компания өңдейді. Компания f2b.kz Пайдаланушылардың Дербес деректер қорының иесі және операторы болып табылады. f2b.kz пайдаланушыларының дербес деректер базасы Компанияның тіркелген жерінде орналасқан.
Осы Саясат f2b.kz интернет-ресурсы (бұдан әрі – Сайт), f2b мобильді қосымшасы (бұдан әрі – мобильді қосымша) және оған қатысты қызметтер мен құралдарды пайдалана отырып жиналған жеке деректерді өңдеудің Компания белгілеген тәртібін сипаттайды. Сайтта және мобильді қосымшада. Барлық осы жағдайларда Қоғам пайдаланушылардың дербес деректерін «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңының талаптары шеңберінде ғана өңдейді, сондай-ақ халықаралық Қазақстан Республикасы ратификациялаған шарттар. Саясат олардың нормаларына сәйкес құрастырылған. Пайдаланушылар Сайтта немесе мобильді қосымшада орналастырылған кейбір сілтемелерді басқан кезде, олар Компанияның хостинг кеңістігінен ("google+") тыс басқа компаниялардың веб-сайттарына, қолданбаларына және т.б. бағытталуы мүмкін екенін білуі керек, мұнда Компанияның тікелей бақылауынан тыс жиналған пайдаланушылар. Бұл жағдайда үшінші тараптардың сайттарының және/немесе қолданбаларының Құпиялылық саясаты пайдаланушылардан алынған ақпаратты осы үшінші тараптардың өңдеуін реттейді.

Сайт, мобильді қосымша арқылы Компанияға жеке және басқа деректерді беру арқылы Пайдаланушы осы Саясатта көрсетілген шарттар мен талаптар бойынша көрсетілген деректерді пайдалануға келісімін растайды.

Пайдаланушы осы Саясаттың шарттарымен келіспесе, ол Сайтты және мобильді қосымшаны пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Пайдаланушы Сайтты және/немесе мобильді қосымшаны пайдалана бастаған кезде осы Құпиялық саясатын сөзсіз қабылдау болып табылады.

1.ТЕРМИНДЕР

1.1. Сайт - Интернетте f2b.kz мекенжайында орналасқан веб-сайт. Сайтқа және оның жеке элементтеріне (соның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, дизайн) барлық эксклюзивті құқықтар толығымен Компанияға тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Саясаттың нысанасы болып табылмайды.

1.2. Пайдаланушы – Сайтты және/немесе мобильді қосымшаны пайдаланатын адам.
1.3. Заңнама – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.

1.4. Дербес деректер – Пайдаланушы мобильді қосымшада тіркелу кезінде немесе Сайттың функционалдығын пайдалану процесінде дербес ұсынатын Пайдаланушының жеке деректері.

1.5. Деректер - Пайдаланушы туралы басқа деректер (Жеке деректер тұжырымдамасына кірмейді).

2. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

2.1. Компания Компанияның Қызметтерді көрсетуі және Пайдаланушымен өзара әрекеттесуі үшін қажет жеке деректерді ғана жинайды және сақтайды. Қоғам дербес деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді. Жеке деректерге және Пайдаланушының басқа деректеріне қатысты, көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді болған жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.

2.2. Жеке деректер келесі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:
2.2.1. Пайдаланушыға Қызметтерді көрсету;
2.2.2. Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;
2.2.3. Пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды жіберу;
 2.2.4. статистикалық және басқа зерттеулер жүргізу;
2.2.5. Пайдаланушыларға қызмет көрсету, соның ішінде Пайдаланушы тіркелгілерін құру және басқару, техникалық қиындықтарды шешу және Сайттың және/немесе мобильді қосымшаның әртүрлі функцияларына қол жеткізу;
2.2.6. Пайдаланушылардың жалпы және жеке қызметін бақылау, сондай-ақ Сайттағы трафикті басқару;
2.2.7. Пайдаланушылармен байланыс, соның ішінде қызмет көрсету мәселелері, тұтынушыларға қызмет көрсету немесе кез келген қолжетімді байланыс арналары арқылы рұқсат етілген маркетингтік коммуникациялар;
2.2.8. Пайдаланушы келісімінің орындалуын қамтамасыз ету;
2.2.9. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерімен мәмілелер жасасу мүмкіндігін қарастыру;
2.2.10. ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін Пайдаланушының жеке деректерін Қоғам Қоғамның контрагентіне (Компания өкілінің контрагентіне) және аударым жүзеге асырылатын барлық банктерге/процессингтік ұйымдарға/ХБЖ (халықаралық төлем жүйелері) бере алады. Пайдаланушылардың тапсырыс(тар)ын бағыттау/өңдеу (тапсырыстар(- ii) Пайдаланушылардың өкілі);
2.2.11. ішкі бақылау және бухгалтерлік есеп бойынша;
2.2.12. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілмеген операциялардың тәуекелдерін азайту мақсатында Пайдаланушыларды сәйкестендіруді жүзеге асыруға;
2.2.13. Қоғамның құқықтарын сот және соттан тыс қорғау үшін: (i) тиісті шарттар (келісімшарттар) бойынша міндеттемелер бұзылған жағдайда; (ii) үшінші тұлғалармен дауларды қоса алғанда, даулар туындаған жағдайда;
2.2.14. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында жария (жарияланған) деректер мен ақпаратты орналастыруға;
2.2.15. Қоғамның Пайдаланушылар мен Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері арасында жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасауға және (немесе) жасауға байланысты және (немесе) байланысты болуы мүмкін үшінші тұлғалармен өзара іс-қимылы үшін ;
2.2.16. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген шектерде уәкiлеттi органдарға, аудит, бағалау және өзге де құзыреттi ұйымдарға есептiлiк және (немесе) ақпарат беруге;
2.2.17. қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген шектеулерді ескере отырып, сәйкестендіру және Қоғамның ақпараттық жүйелеріне, мобильді қосымшаға қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында;
ақпарат алмасу үшін, оның ішінде өтініштерді, шағымдарды, ұсыныстарды, ұсыныстарды, шағымдарды, нұсқауларды қарау және (немесе) жауаптар беру және т.б.
Пайдаланушылар (және/немесе үшінші тұлғалар), курьер, курьерлік қызмет, жедел пошта және т.б.
2.2.18. маркетингтік мақсаттарда Пайдаланушыларға кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Қоғамның өнімдері және (немесе) қызметтері туралы ақпаратты, сондай-ақ телефон, факсимильді, басқа байланыс түрлері арқылы, сондай-ақ ашық байланыс арқылы басқа хабарламаларды ұсыну (жіберу) арналар (соның ішінде SMS, электрондық пошта, факс және т.б.);
2.2.19. Пайдаланушылардың Қоғаммен қарым-қатынас тарихын ескере отырып, маркетинг пен акцияларды дамыту, одан әрі қолдау көрсету үшін; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсаттар үшін.
Компания жинаған және алатын ақпаратты өзінің Сайтында және/немесе мобильді қосымшасында жоғарыда аталған іскерлік мақсаттарды орындау үшін қажет болғанша сақтай алады. Қоғам жеке деректердің мұрағаттық көшірмесін сақтауға құқылы. Қоғам дербес деректер мен деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқылы.

2.3. Компания сонымен қатар келесі деректерді өңдейді:
2.3.1. сауалнамаларды, өтініштерді толтыру және тиісті сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер: тегі, аты, әкесінің аты; азаматтық; жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, фото/бейне; жеке сәйкестендіру нөмірі; күні мен туған күні туралы деректер; еден; фотосурет; қол қою; Пайдаланушылармен бейне және т.б.;
2.3.2. байланысты қамтамасыз ету үшін қажетті ақпарат: тіркелген жері, нақты орналасқан жері (тұратын жері), жұмыс орны және лауазымы; телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы телефон), электрондық пошта мекенжайы; мекенжай анықтамасындағы мәліметтер және т.б.;
2.3.3. отбасы/әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер: неке туралы куәліктің деректемелері, жұбайының (жұбайларының) тегі, аты, әкесінің аты, жұбайдың (ерлі-зайыптылардың) жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері; асырауында және (немесе) басқа да отбасы мүшелерінің болуы/болмауы; басқа отбасы мүшелерінің, асырауындағы адамдардың туыстық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты және туған күні; ресми өкілі және (немесе) қамқоршысы Пайдаланушы болып табылатын жеке тұлғалардың тізімі; басқа ақпарат;
2.3.4. іскерлік қатынастың мақсаты мен сипаты туралы мәліметтер;
2.3.5. білімі, кәсіптік қызметі, лауазымдық қызметі, іскерлік беделі туралы мәліметтер: білімі, кәсібі, біліктілігі (соның ішінде біліктілігін арттыру), лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, кәсіптік палаталарға/ұйымдарға мүшелігі, шет тілдерін білу және басқа да мәліметтер; дара кәсiпкердi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктердiң деректерi, лицензияланатын қызметтi жүзеге асыруға лицензиялар деректерi, куәлiктер, патенттер, дипломдар, куәлiктер; қылмыстық/әкімшілік жауапкершілікке тарту, соттылығының болуы/болмауы туралы мәліметтер;
2.3.6. банктік салымдардың бар/жоқтығы туралы мәліметтер (шоттардың, арнайы карточкалық шоттардың нөмірлері, түрі, орналастыру мерзімі, сомасы, салым мерзімі және басқа да мәліметтер); кредиттердің (несиелердің), банктік шоттардың (арнайы карточкалық шоттарды қоса алғанда), қолма-қол ақшаның және бағалы қағаздардың, оның ішінде сенімгерлік басқарудағы және сақтаудағы бағалы қағаздардың (шарттардың деректері, оның ішінде шоттардың, арнайы карточкалық шоттардың, банк карталарының нөмірлерінің) болуы/болмауы туралы мәліметтер , банк карталарындағы код ақпараты, несие тарихы кодтары, сатып алынған жылжымайтын мүліктің мекенжайлары, несиенің немесе несиенің сомасы мен валютасы, несиенің мақсаты, несие беру шарттары, қамтамасыз ету туралы мәліметтер, шоттағы қалдықтар мен сомалар, банктік карточкалардың түрі, лимиттер және басқа да мәліметтер;
2.3.7. Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғам талап ететін басқа да мәліметтер;
2.3.8. жоғарыда аталған деректерді өзгерту және (немесе) толықтыру туралы мәліметтер.

2.4. Пайдаланушылар мынаны растайды:
2.4.1. құпияны құрайтын ақпаратты қорғау режиміне ұқсас режимде дербес деректерді қорғау туралы хабарланған;
2.4.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін немесе Қоғам алдында орындалмаған міндеттеме болған жағдайда дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім қайтарып алуға жатпайды;
2.4.3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, оның ішінде банктерде және (немесе) ұйымдарда тыйым салынбаған кез келген қызметті жүзеге асыру мақсатында Пайдаланушылардың келісімінсіз дербес деректерді жинауға және өңдеуге құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасы;
2.4.4. Компания Пайдаланушылардың өздерінен және кез келген үшінші тұлғалардан Пайдаланушылардың жеке деректерін жинауға (алуға), сондай-ақ Клиенттің жеке деректерін үшінші тұлғаларға беруге / жеке деректердің жалпыға қолжетімді көздерінде таратуға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасы және халықаралық құқықтың талаптары (халықаралық шарттардың талаптары);
2.4.5. Тиісті келісім(-дер)де/келісімде(лерде) Қоғамның Пайдаланушылардың жеке деректерін ашық байланыс арналары арқылы беруі көзделсе/көзделсе, Пайдаланушылар рұқсат етілмеген деректерді беру қаупін біледі. үшінші тұлғалардың алуы және осындай тәуекелді өзіне алуы;
2.4.6. осы келісім Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Пайдаланушылардың дербес деректерімен кез келген әрекетті (операцияны) немесе осындай әрекеттердің (операциялардың) жиынтығын, оның ішінде жинақтау, өңдеу, жазу, көшіру, резервтік көшіру, қорғау, скрининг,
жүйелеу, жинақтау, Қоғамның дерекқорларында және одан тыс жерде сақтау (қауіпсіздік пен құпиялылық талаптарын ескере отырып), нақтылау (өзгерту, жаңарту), алу, пайдалану,
беру (тарату, қол жеткізуді қамтамасыз ету, оның ішінде Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеу құқығымен үшінші тұлғаларға беру), иесіздандыру, блоктау, жою, жою;
2.4.7. Клиентті Қоғамның үшінші тұлғалардан алғаны туралы және (немесе) Компанияның Пайдаланушылардың дербес деректерін үшінші тұлғаларға бергені туралы хабарламасы талап етілмейді, мұндай дербес деректерді жинау (беру) және өңдеу Пайдаланушыларды ескертпестен мүмкін;
2.4.8. Осы келісім үшінші тұлғаларға Пайдаланушылардың жеке деректерін жинауға және өңдеуге келісімді Пайдаланушылар бергендігінің дәлелі ретінде берілуі мүмкін.

2.5. Компания пайдаланушының жеке деректері мен деректерін Пайдаланушының келісімінсіз келесі тұлғаларға беруге құқылы:
- мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді өтініші бойынша;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларда.

2.6. Компания жеке деректер мен деректерді бапта көрсетілмеген үшінші тұлғаларға беруге құқылы. Осы Саясаттың 2-тармағы келесі жағдайларда:
- пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін білдірді;
- аудару Пайдаланушының Сайтты, мобильді қосымшаны пайдалануының немесе Пайдаланушыға Қызметтерді көрсетуінің бөлігі ретінде қажет;
- осы саясаттың 4.1-тармағында көзделген жағдайларда

2.7. Компания Дербес деректер мен деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

3. ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ

3.1. Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке және басқа да деректердің тиісінше қорғалуын қамтамасыз етеді және дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

3.2. Қолданылатын қорғау шаралары, басқалармен қатар, жеке деректерді рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

3.3. Компания жинайтын барлық ақпарат рұқсат етілмеген қол жеткізуді немесе деректерді пайдалануды болдырмау үшін ақылға қонымды қауіпсіздік шараларымен және процедураларымен қорғалған.

4. АҚПАРАТ АЛМАСУ

4.1. Компания өзі жинаған ақпаратты еншілес тұлғалармен бөлісе алады. Бұл жағдайда жіберілген деректер Саясаттың нысанасы болып қалады.

4.2. Қандай жарнамалар немесе қызметтер Пайдаланушыларды қызықтыратынын жақсырақ түсіну, жалпы сапаны жақсарту үшін Компания белгілі бір жеке емес ақпаратты (Пайдаланушыларды жеке-жеке анықтамайтын деректер) үшінші тарап қызмет жеткізушілерімен, сенімді серіктестермен немесе уәкілетті зерттеушілермен бөлісуі мүмкін. және сайттағы немесе қызметтегі қызметтердің тиімділігі немесе Компания негізгі қоғамдық пайданы қамтамасыз ете алатын ғылыми зерттеулерге үлес қосу.

4.3. Қызмет: Пайдаланушылар Компаниямен байланысқан кезде, Компания өз Сайтының және/немесе мобильді қосымшасының жұмысының бөлігі ретінде Пайдаланушының сұрауын орындау үшін қажетті жеке ақпаратты жинай алады және қажет болған жағдайда кері байланыс алады. Компания сонымен қатар осы мақсатта берілген Пайдаланушының бар байланыс ақпаратын пайдалана отырып, Пайдаланушымен байланыса алады. Компания сонымен қатар Пайдаланушылармен байланыс туралы басқа ақпаратты, мысалы, Пайдаланушылар жіберген қолдау сұраулары немесе олар ұсынған кез келген кері байланыс сияқты ақпаратты жинай алады.

4.4. Веб-сайт және мобильді деректер: Компания пайдаланушының браузерінен немесе кез келген құрылғысынан ақпаратты, соның ішінде IP мекенжайын, бағдарламалық және аппараттық құрал атрибуттарын, Пайдаланушы сұраған беттерді, мобильді идентификаторларды, қолданбаны пайдалану туралы ақпаратты және/немесе ақпаратты автоматты түрде алуы және тіркеуі мүмкін. пайдаланылатын басқа құрылғылар туралы немесе жүйе деңгейіндегі ақпарат. Бұл сайтта немесе мобильді қосымшада немесе үшінші тарап қызметтерінде орын алуы мүмкін.

4.5. Қосымша ақпарат: Компания сондай-ақ өз Пайдаланушылары туралы Қоғамның бар деректеріне іскери серіктестерден немесе үшінші тұлғалардан заңды түрде алынған ақпаратты қоса алады.

5. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

5.1. Осы Саясат және Пайдаланушы мен Қоғам арасындағы Саясатты қолдануға байланысты туындайтын қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына бағынады.

5.2. Осы Саясаттан туындайтын барлық ықтимал даулар Қоғамның тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуге ​​жатады. Сотқа жүгінер алдында Пайдаланушы міндетті сотқа дейінгі рәсімді сақтауға және Қоғамға жазбаша түрде тиісті талап-арызды жіберуге міндетті. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.

5.3. Егер қандай да бір себептермен Саясаттың бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе орындалмайтын деп танылса, бұл Саясаттың қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

5.4. Компания Саясатты кез келген уақытта (толық немесе ішінара) Пайдаланушымен алдын ала келісімсіз біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы. Барлық өзгертулер Сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

5.5. Пайдаланушы ағымдағы нұсқаны қарау арқылы Саясатқа енгізілген өзгерістерді дербес бақылауға міндеттенеді.

5.6. Осы Саясатқа қатысты барлық ұсыныстарды немесе сұрақтарды toof2b@gmail.com электрондық поштасы немесе +7 777 444 40 03 телефоны арқылы хабарлау керек.